Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden van altijdgeldgenoeg.nl een dienst/product van Ronny Heeg,

KvK-nummer 68019351.

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen en overeenkomsten van, aan of met altijdgeldgenoeg.nl / Ronny Heeg, ongeacht de wijze van totstandkoming en ongeacht de inhoud daarvan. Toepasselijkheid van algemene voorwaarden van opdrachtgevers en opdrachtnemers van altijdgeldgenoeg.nll / Ronny Heeg wordt te allen tijde uitgesloten ©2019

Artikel 1.Offertes, overeenkomsten en annuleren
1. Offertes van altijdgeldgenoeg.nl / Ronny Heeg, in welke vorm dan ook, zijn vrijblijvend 30 dagen geldig. Aanvaarding van een offerte geschiedt volledig en zonder enige afwijking. Bij een afwijkende aanvaarding, geldt die aanvaarding als nieuw aanbod.
2. Een offerte wordt door  altijdgeldgenoeg.nl / Ronny Heeg veelal per email of mondeling in een persoonlijk gesprek kenbaar gemaakt. Daarna volgt altijd een schriftelijke bevestiging per email van de gemaakte afspraken, dit heeft als opdrachtbevestiging te gelden en wordt geacht de afspraken tussen partijen volledig weer te geven.
3. Na het tot stand komen van de overeenkomst kan de opdrachtgever de overeenkomst niet meer annuleren. Opdrachtgever is gehouden het volledig overeengekomen bedrag aan altijdgeldgenoeg.nl / Ronny Heeg te voldoen.
4. Als met een partij eenmaal met toepassing van deze voorwaarden is gecontracteerd, dan zijn deze voorwaarden op alle volgende overeenkomsten van toepassing.

Artikel 2. Prijzen, wijzigingen en betalingen
1. Alle prijzen zijn inclusief BTW en exclusief eventuele andere heffingen.  altijdgeldgenoeg.nl / Ronny Heeg factureert indien mogelijk elektronisch en opdrachtgever verklaart zich daarmee akkoord. De administratie van altijdgeldgenoeg.nl / Ronny Heeg is in alle gevallen leidend.
2. Een opgegeven prijs geldt alleen in combinatie zoals samengesteld door  altijdgeldgenoeg.nl / Ronny Heeg De (deel)prijzen in samengestelde aanbiedingen gelden niet in andere gevallen of losse afname.  altijdgeldgenoeg.nl / Ronny Heeg is gerechtigd, ook reeds overeengekomen prijzen te verhogen, bv. als hij geconfronteerd wordt met hogere realisatiekosten.
3. Voor meerwerk of voor werkzaamheden waar geen prijs voor is afgesproken, wordt tussen partijen een nieuwe (deel)overeenkomst gesloten.
4.  altijdgeldgenoeg.nl / Ronny Heeg voorziet opdrachtgever tegelijk met de in artikel 1.2 genoemde opdrachtbevestiging van de factuur. Opdrachtgever betaald de factuur voorafgaand aan de start van de werkzaamheden door altijdgeldgenoeg.nl / Ronny Heeg. Zonder betaling, wordt niet tot uitvoering overgegaan en  altijdgeldgenoeg.nl / Ronny Heeg kan daartoe ook niet gehouden worden.
5.  altijdgeldgenoeg.nl / Ronny Heeg is voorts gerechtigd, bijvoorbeeld bij langlopende trajecten of abonnementen, deelbetalingen van opdrachtgevers te verlangen. Hij stuurt daartoe deelfacturen.
6. Opdrachtgever betaald alle facturen binnen 7 dagen, of zoveel eerder als noodzakelijk is voorafgaand aan de start van werkzaamheden door altijdgeldgenoeg.nl / Ronny Heeg. Bij gebreke van tijdige betaling verkeert opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is hij administratiekosten van € 50,00 verschuldigd. Daarnaast is hij buitengerechtelijke incassokosten van 15% van het uitstaande van ingeschakelde derden te voldoen, evenals de volledige te maken gerechtelijke kosten. Bezwaren tegen facturen dienen binnen 3 dagen kenbaar gemaakt te zijn, daarna wordt opdrachtgever geacht daarmee volledig akkoord te zijn.
7. Opdrachtgever kan zich in geen geval beroepen op enig recht van verrekening en/of opschorting.

Artikel 3.Uitvoering overeenkomst
1. Tijdens het uitvoeren van de overeenkomst overleggen  altijdgeldgenoeg.nl / Ronny Heeg en opdrachtgever veelvuldig. Opdrachtgever zal duidelijk zijn wensen kenbaar maken.
2.  altijdgeldgenoeg.nl / Ronny Heeg is, na ingebrekestelling door opdrachtgever, altijd eerst gerechtigd tot zuivering van de overeenkomst. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst dienen binnen drie dagen kenbaar gemaakt te zijn, bij gebreke waarvan opdrachtgever zich volledig akkoord verklaart me de door  altijdgeldgenoeg.nl / Ronny Heeg uitgevoerde werkzaamheden.
3.  altijdgeldgenoeg.nl / Ronny Heeg is gerechtigd derden in te schakelen bij de uitvoering van de overeenkomst. Deze algemene voorwaarden vinden ook toepassing voor ingeschakelde derden.
4.  altijdgeldgenoeg.nl / Ronny Heeg is niet aansprakelijk voor het werk van derden, opdrachtgever vrijwaart  altijdgeldgenoeg.nl / Ronny Heeg in dit kader volledig.
5. Opdrachtgever voorziet altijdgeldgenoeg.nl / Ronny Heeg van alle gegevens, bescheiden, documenten informatie en contacten die noodzakelijk of dienstbaar zijn voor de uitvoering van de opdracht. Opdrachtgever is voorts gehouden  altijdgeldgenoeg.nl / Ronny Heeg onverwijld te informeren inzake wijzigingen, situaties en/of omstandigheden, ongeacht of e.e.a. van groot of ogenschijnlijk gering belang moet worden geacht, die de uitvoering van de opdracht kunnen beïnvloeden. Bij gebreke of onjuistheid van een van voormelde zaken, draagt opdrachtgever het volledige risico en zij vrijwaart  altijdgeldgenoeg.nl / Ronny Heeg.
6. Opdrachtgever vrijwaart  altijdgeldgenoeg.nl / Ronny Heeg van alle aanspraken van derden ten aanzien van door hem aan  altijdgeldgenoeg.nl / Ronny Heeg te beschikking gesteld materiaal, ongeacht de aard daarvan. Opdrachtgever draagt hiervoor volledige verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid.
7. Opdrachtgever is gehouden zich ten volle in te zetten tijdens het traject met  altijdgeldgenoeg.nl / Ronny Heeg, bij gebreke daarvan is opdrachtgever zelf verantwoordelijk voor de gevolgen.
8. Een termijn voor uitvoering is nimmer fataal van aard, deze is indicatief.

Artikel 4. Intellectuele eigendommen
1. Alle door  altijdgeldgenoeg.nl / Ronny Heeg geleverde goederen worden geleverd onder eigendomsvoorbehoud. Ten aanzien van alle diensten, (computer)programma’s modellen, foto’s, films, tekeningen en alle andersoortige werken die vatbaar zijn voor een intellectueel of industrieel eigendomsrecht, van welke aard dan ook, geldt dat dit intellectuele eigendomsrecht te allen tijde bij  altijdgeldgenoeg.nl / Ronny Heeg rust. Dit wordt nooit of geheel of deels aan opdrachtgever overgedragen.
2. De opdrachtgever die in strijd handelt met het in dit artikel bepaalde is een direct opeisbare boete aan  altijdgeldgenoeg.nl / Ronny Heeg verschuldigd van minimaal 100% van het overeengekomen bedrag.
3. Al het vorenstaande geldt onverminderd het recht van altijdgeldgenoeg.nl / Ronny Heeg.


Artikel 5. Aansprakelijkheid
1. Opdrachtgever vrijwaart  altijdgeldgenoeg.nl / Ronny Heeg van alle aansprakelijkheden, van welke orde of aard dan ook. Zou  altijdgeldgenoeg.nl / Ronny Heeg evenwel aansprakelijk moeten worden geacht, dan kan de schadevergoeding wegens aansprakelijkheid maximaal het overeengekomen offertebedrag bedragen.
2.  altijdgeldgenoeg.nl / Ronny Heeg is in ieder geval nimmer aansprakelijk voor indirecte schade of gevolg schade, zoals bijvoorbeeld maar niet uitsluitend: gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, schade die derden hebben geleden.
3. Elke vordering van opdrachtgever wegens aansprakelijkheid van Ronny Heeg verjaart na zes maanden na ontdekking van de vermeende aansprakelijkheid door opdrachtgever.
4.  altijdgeldgenoeg.nl / Ronny Heeg zorgt voor een deugdelijke uitvoering van de overeenkomst.
5.  altijdgeldgenoeg.nl / Ronny Heeg is verplicht tot geheimhouding van alle informatie en gegevens die door de opdrachtgever aan  altijdgeldgenoeg.nl / Ronny Heeg zijn verstrekt.
6.  altijdgeldgenoeg.nl / Ronny Heeg zal in het kader van de opdracht alle voorzorgsmaatregelen nemen ter bescherming van de belangen van de opdrachtgever. De opdrachtgever zal zonder toestemming van Ronny Heeg aan derden geen mededeling doen over de aanpak van  altijdgeldgenoeg.nl / Ronny Heeg, zijn werkwijze en dergelijke.

Artikel 6. Toestemming
1. Het is  altijdgeldgenoeg.nl / Ronny Heeg toegestaan de naam van opdrachtgever te gebruiken voor promotionele doeleinden.

Artikel 7.Einde overeenkomst
1.  altijdgeldgenoeg.nl / Ronny Heeg is gerechtigd de overeenkomst met opdrachtgever per direct te beëindigen:
a. als opdrachtgever, of een van de deelnemende (personeel)leden, niet over de juiste mentale vermogens beschikt, psychische problemen heeft, problemen heeft met alcohol en/of drugsgebruik, niet coach baar blijkt en/of zich niet committeert aan de uitvoering van gezamenlijke voortgangsafspraken.  altijdgeldgenoeg.nl / Ronny Heeg bepaalt of sprake is van een van de voorgaande kwesties;
b. als de onderlinge relatie grondig is verstoord.  altijdgeldgenoeg.nl / Ronny Heeg bepaalt of daar sprake van is;
c. faillissement of wettelijke schuldsanering van opdrachtgever;
d. surseance van betaling verleend aan opdrachtgever;
e. overlijden van opdrachtgever;
f. ontbinding of liquidatie van de rechtspersoon opdrachtgever;
g. als anderszins blijkt van grote financiële of organisatorische problemen bij opdrachtgever.
1. Na beëindiging door  altijdgeldgenoeg.nl / Ronny Heeg is hij niet (meer) gehouden tot levering, opdrachtgever is gehouden al het reeds geleverde per direct terug te leveren. Opdrachtgever blijft overeengekomen bedragen en reeds betaalde bedragen verschuldigd. Deze bedragen zijn na beëindiging direct opeisbaar en opdrachtgever verkeert van rechtswege in verzuim.  altijdgeldgenoeg.nl / Ronny Heeg is niet aansprakelijk voor eventuele gevolgen van de beëindiging.

Artikel 8. Slotbepalingen
1. Op elke overeenkomst en alle daaruit tussen partijen voortvloeiende rechtsverhoudingen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. 
2. Partijen zullen niet eerder een beroep doen op de rechter dan nadat zij zich optimaal hebben ingespannen het geschil in onderling overleg te beslechten. 
3. Alle geschillen, direct of indirect uit de overeenkomst voortvloeiend of daarmee verband houdend, kunnen uitsluitend bij de bevoegde rechter binnen het arrondissement van de vestigingsplaats van  altijdgeldgenoeg.nl / Ronny Heeg aanhangig worden gemaakt. 

Artikel 9.Wijziging en vindplaats van de voorwaarden
1. Deze algemene voorwaarden zijn ten alle tijden terug te vinden op altijdgeldgenoeg.nl/algemene-voorwaarden 
2. Van toepassing is steeds de laatst versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst met  altijdgeldgenoeg.nl / Ronny Heeg. 


Baarn, augustus 2019
Versie 1.0

Is het tijd voor een eerlijk inkomen uit je bedrijf? JA...
Stop dan met financieel struggelen
en laat mij je helpen.

© 2020 Altijd Geld Genoeg

>